Elevhälsa (EHT)

Inledning:
Elevhälsan ska omfatta specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser. Dessa insatser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Bosgårdsskolan är organisatoriskt uppdelat i F-3 och 4-9 och därför finns det två elevhälsoteam på skolan. I dessa två elevhälsoteam sitter rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog (dyslexipedagog) och speciallärare.

Bosgårdsskolan har också tillgång till skolpsykolog och det övergripande resursteamet (ört) vid behov. Dessutom samverkar Bosgårdsskolan återkommande med BUP, socialförvaltningen, habiliteringen och andra instanser.

Specialpedagogik:
Skollagen betonar att skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd.

Bosgårdsskolan ska skapa en god lärandemiljö för alla elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. I detta arbete ingår ett tätt samarbete mellan skolans instanser. Elevhälsoteamets uppgift är att bidra och lägga grunden för välbefinnande hos elever i behov av särskilt stöd. Detta sker genom fortlöpande, återkommande och förebyggande stöd för personal, elevgrupp och enskilda elever. Bosgårdsskolan ska också ha fortlöpande samarbete och en tät dialog med vårdnadshavare.

Specialpedagogens ansvar är att övergripande arbeta förebyggande med och kring elever i behov av särskilt stöd. Dessutom ska SPP belysa och förhindra eventuella hinder för elevers välmående utifrån organisations-, grupp- och individperspektiv. Det är också viktigt att ha en tät kommunikation med andra yrkesgrupper och instanser, såsom lärare, speciallärare och rektor etc.

Bosgårdsskolan ska vara en skola för alla där alla ska känna sig välkomna. Målsättningen är att alla elever ska känna sig inkluderade i den verksamhet som de befinner sig i. Vår vision är att alla elever som går på Bosgårdsskolan ska känna stolthet för sin skola. Likaså ska personal på skolan känna en stolthet i att arbeta på Bosgårdsskolan.

Har du mer frågor som gäller skolans specialpedagogiska inriktning är du fri att ringa skolans specialpedagog eller rektor.

Likabehandling:
Information finns på en egen sida.

Annonser