Välkommen till Bosgårdsskolan, Sibbarp och Spannarps skolor läsåret 2017-2018

Information till hemmen i samband med skolstarten HT 2017

Detta är tänkt som en grundläggande information om det kommande skolåret på

Bosgårdsskolan, Sibbarp och Spannarp

Läsårstider

Höstterminen 2017

2017-08-21 – 2017-12-22

Lovdagar för skolan

21 september

30 oktober – 3 november (Höstlov)

4 december

Vårterminen 2018

2018-01-10 – 2018-06-15

Lovdagar för skolan

19 februari – 23 februari(Sportlov)

21 mars

3 april – 6 april (Påsklov)

30 april

11 maj

25maj

Skolexpeditionen:

Susanne Axelsson: telefon 69 78 30 / 0709837830

Fitore Salihu: 0731142213

Rektorer:

Vakans:

Ansvarar för Bosgårdsskolans fritidshem, Spannarp skola + fritidshem,

Sibbarps skola + fritidshem

Birgitta Therén: 69 78 50 – 0722333621

Ansvarar för Bosgårdsskolan F – 5

Stefan Allert: 0706231206

Ansvarar för Bosgårdsskolan 6 – 9

 

Skolsköterskor:

Liselotte Eklund: 0730494080

Linda Karlsson: 0709821110

Anne Andersson HT-17: 0709997836

Skolkurator:

Susanne Svanström: 0709607838

Studie och yrkesvägledare:

Ajtene Pllana: 0701486239

 

Elevvårdsteam:

På skolorna finns ett elevvårdsteam som sammanträder varje vecka. I teamet ingår

rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och skolpsykolog.

Ledighet:

En elev kan få ledigt från skolarbetet en kortare tid. Vårdnadshavare skall begära ledigt för eleven på en särskild blankett. Denna blankett finns hos klassföreståndaren eller hämtas på Bosgårdsskolans hemsida. Ledighet upp till 5 dagar/läsår och endast 2 dagar i följd kan beviljas av klasslärare/klassföreståndare. Utöver 5 dagar beviljas av rektor. Skolan har ingen skyldighet att hjälpa till med extra uppgifter under ledigheten eller att sätta in stödåtgärder om eleven har förlorat vissa kursmoment.

Tänk på att vara mycket restriktiv med att begära ledighet för ditt barn under pågående läsår. Under den tid vi genomför Nationella Prov beviljas inga ledigheter.

Nationella prov:

Dessa prov görs i årskurserna 3, 6 och 9

Datum för nationella prov i årskurs 3 läsåret 2017/2018:

Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan, läsåret 2017/2018. Ämnesprov i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i skolan under perioden 12 mars – 18 maj 2018.

Datum för nationella prov i årskurs 6 läsåret 2017/2018:

De muntliga ämnesproven ska genomföras på hösten, under provperioden 6 november – 15 december 2017.

Svenska och svenska som andraspråk:

6 februari 2018

8 februari 2018

Engelska

2 maj 2018

4 maj 2018

Matematik

10 april 2018

12 april 2018

Datum för nationella prov i årskurs 9 läsåret 2017/2018:

De muntliga ämnesproven ska genomföras på hösten, under provperioden 6 november – 15 december 2017.

Svenska och svenska som andraspråk

13 mars 2018

15 mars 2018

Engelska

24 april 2018

26 april 2018

Biologi/Fysik/Kemi

11 april 2018

Matematik

7 maj 2018

9 maj 2018

Geografi/Historia/Samhällspedagogik/Religion

18 april 2018

20 april 2018

Läromedel:

Eleverna har tillgång till läromedel genom skolans försorg. De flesta läroböcker är till låns. Förlorade eller förstörda läroböcker ersätts.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner används inte på lektionstid.

Elevskåp:

Alla elever på Bosgårdsskolan 7 – 9 disponerar ett låsbart skåp för förvaring av lektionsmaterial och ytterkläder. Pengar och andra värdesaker bör inte tas med till skolan. Skolan ansvarar inte för ev. stölder.

Skadegörelse:

Om en elev deltar i klotter och/eller annan skadegörelse av skolan eller något som tillhör skolan kommer respektive vårdnadshavare att kallas till skolan för information. Eleven kommer att hållas ersättningsskyldig för de uppkomna skadorna. Skolan polisanmäler all skadegörelse.

Försäkring:

Eleverna är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring. Skadeanmälan sker direkt av vårdnadshavare till försäkringsbolaget.

Gå in på Varbergs kommuns hemsida, barn och utbildningsförvaltningen för att se fakta runt försäkringen.

Utvecklingssamtal:

Utvecklingssamtal syftar till att planera för och utvärdera elevens skolgång i ett samtal mellan lärare – eleven – föräldrarna.

På Bosgårdsskolan kallar klassläraren till utvecklingssamtalet. Det hindrar dock inte att föräldrar kan ta kontakt med klassläraren och önska ett samtal vid annan tidpunkt.

Inför utvecklingssamtalet har klassläraren hämtat information om eleven från övriga undervisande lärare.

Samtalet ska inte enbart ha karaktär av redogörelse för elevens studieresultat utan elevens totala arbetssituation på skolan ska belysas Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande och belysa elevens utvecklingsmöjligheter. Det är också viktigt att samtalet förebreds av alla parter.

Sjukanmälan av elev ska göras till Skola 24 eller klassföreståndaren telefon:

Skola 24 tel. 0515-43610

Avd. Grön FA+1A tel. 0701405611

Avd. Orange FB+1B tel. 0733023702

Avd. Rosa FC+1C tel. 0703297851

Avd. Gul 2A+3A+3B tel. 0733023697

Avd. Röd 2B+2C+3C tel. 0701405638

Arbetslag 4-6 tel. 0701405645

Arbetslag 7-9 tel. 0701405667

Arbetslag 7.9 NO tel. 0701405668

Sibbarps skola. telefon 0733053770

Sibbarps fritidshem: telefon 0701475591

Spannarp skola och fritidshem: telefon 0733053801

Annonser